STYLE NO. P003 INDIGO SASHIKO REPAIR

STYLE NO. P003 INDIGO SASHIKO REPAIR

Indigo sashiko reflective repair